windmills.jpg

Defnyddio Adborth i Symud Ymlaen

P'un a ydych yn fodlon ar eich canlyniadau asesiad neu'n siomedig, gall y canllaw byr hwn eich helpu i gael y gorau o'ch adborth. 


Yn gyntaf, deall eich canlyniad

Mae graddau mewn Prifysgol fel arfer yn is nag yn yr ysgol neu'r coleg, felly efallai y bydd eich marc yn well nag y tybiwch!

70% ac uwch 1af Rhagorol, daliwch ati gyda'r gwaith da!
60%-69.9% 2:1 Da iawn, allech chi wthio hwn i 1af?
50%-59.9% 2:2 Da, defnyddiwch eich adborth i wella.
40%-49.9% 3ydd PASIO, defnyddiwch eich adborth i wella ac archwilio cymorth sgiliau astudio.
O dan 40% Methu Gall hyn fod yn siomedig, ond gallwch ddefnyddio eich adborth i ddysgu sut i wella yn y dyfodol.


Dwi wedi gwneud yn dda, ond alla I wneud yn well? 

strawberry.jpgDysgwch o'ch adborth

 • Ystyriwch yr adborth a nodi unrhyw feysydd i'w datblygu.
 • Ail-ddarllenwch adborth ddiwrnod neu ddau ar ôl i chi ei dderbyn fel y gallwch ystyried unrhyw bwyntiau a godwyd yn wrthrychol.
 • Sicrhewch eich bod yn cymryd sylw o unrhyw adborth cadarnhaol.
 • Nodwch y prif feysydd i'w gwella a fydd yn cael yr effaith fwyaf ar eich marciau. Os nad ydych yn siŵr sut i wneud hyn, siaradwch â'ch darlithydd neu cysylltwch â Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio.  Mae ganddynt ganllawiau defnyddiol ar gyfer: 
 1. Ysgrifennu 
 2. Cyfeirio
 3. Ymchwilio 
 4. Dadansoddi
 5. Myfyrio

Mae'r Llyfrgell yn adnodd gwych i'ch helpu yn eich astudiaethau.  Rhowch gynnig ar y Canllaw Dechrau Arni - y Tab Hanfodion yw'r lle i ddechrau ac yna un o'r tabiau campws.

Yfyrwyr ar sut maent yn ymdrin â'u hadborth...

"Yn gyntaf, rwy'n edrych ar y marc cyffredinol. Fel arfer, byddaf wedyn yn mynd drwy bob adran o adborth ysgrifenedig i weld pwyntiau cadarnhaol a negyddol fy ngwaith, gan gyfeirio'n ôl at bob adran wrth i mi fynd ati i atgoffa fy hun o'r hyn yr oeddwn wedi'i ysgrifennu."

"Rwy'n tynnu sylw at y darnau a fydd fwyaf defnyddiol yn fy marn i, a'u hysgrifennu ar nodiadau post it yn barod ar gyfer gwaith pellach.  Rwy'n canolbwyntio ar welliannau y gallaf eu gwneud, ac yn ceisio gweld fy ngwendidau a'm cryfderau."

* Wedi'u cymryd o Sut i Ddefnyddio Adborth yn Effeithiol – Canllaw i Fyfyrwyr


cactus read.jpgDydw i ddim yn siŵr beth mae fy adborth yn ei olygu? 

Os nad ydych yn siŵr am rai o'r termau mae eich darlithydd wedi eu defnyddio, gall yr Eirfa hon* helpu.  Os ydych yn dal yn ansicr o'ch canlyniadau neu adborth, rydym yn argymell siarad â'ch darlithydd.


Dydw i ddim wedi gwneud yn dda iawn, beth alla i ei wneud?mirror_car.jpg

Yn gyntaf, cydnabyddwch eich canlyniad

Aeth pethau ddim fel y’i cynlluniwyd yn hollol.  Efallai na fyddwch yn gallu newid y radd, ond trwy gydnabod hynny gallwch ddefnyddio hwn fel cyfle dysgu i wella.

Byddwch yn onest gyda chi eich hun

A wnaethoch yr holl bethau canlynol sy'n angenrheidiol i lwyddo?

 • Rheoli eich amser yn effeithiol
 • Dyfeisio cynllun astudio
 • Prawfddarllen eich gwaith

Drwy ateb y rhain yn onest, gallwch helpu i nodi lle mae angen i chi wella. 

Awgrym - Mae gan LinkedIn Learning weminar wych ar adeiladu gwydnwch.

Dyfyniadau

"Mae pob un ohonom angen pobl a fydd yn rhoi adborth inni. Dyna sut rydyn ni'n gwella." - Bill Gates

“Nid yw eich gorffennol yn gydradd â’ch dyfodol” - Tony Robbins

“Nid oes esgynnydd i lwyddiant, rhaid i chi gymryd y grisiau” - Zig Ziglar

"Nid damwain yw llwyddiant, mae'n waith caled, dyfalbarhad, dysgu, astudio, aberthu ac yn anad dim, cariad at yr hyn rydych chi'n ei wneud neu'n dysgu ei wneud." - Pele

"Mae'n rhaid i chi fynd allan yna a gwneud camgymeriadau er mwyn dysgu." - Emma Watson

*Geirfa

Bod yn rhy amwys am bwynt drwy beidio â'i esbonio mewn iaith benodol, neu drwy fethu â'i wreiddio mewn theori neu ddefnyddio enghreifftiau (gweler hefyd Diriaethol)  

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ateb y cwestiwn sy'n cael ei ofyn – Mae myfyrwyr weithiau'n ysgrifennu am bynciau sy'n methu'r pwynt. Gwnewch yn siŵr bod eich dadleuon a'ch deunydd yn berthnasol ac yn amlwg yn gysylltiedig â'r cwestiwn, ac nad ydych yn ysgrifennu popeth rydych chi'n ei wybod am y pwnc yn unig.

Pwyso a mesur agweddau ar yr astudiaeth ac ystyried gwendidau a allai danseilio dilysrwydd yr astudiaeth, a/neu awgrymu ffyrdd y gellid gwella'r ymchwil. Gallai'r gwendidau fod yn fethodolegol, ond gallant hefyd fod gyda'r ffordd y mae'r awduron yn dehongli ac yn cyflwyno eu canfyddiadau eu hunain.

Er ei bod yn aml yn werthfawr cymryd safiad, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno tystiolaeth ar gyfer ochrau eraill y ddadl.

Gwnewch yn siŵr bod y darllenydd yn gallu deall yn hawdd pa bwyntiau rydych wedi'u gwneud drwy ysgrifennu'n glir, ac esbonio pam eich bod wedi gwneud y pwyntiau hyn. Weithiau mae'n fater o ysgrifennu'n syml, a pheidio â thybio y bydd y darllenydd yn gwybod yn awtomatig beth oeddech chi'n ei feddwl.

Yn eich gwaith, mae angen i chi esbonio syniadau'n glir ond gyda llai o eiriau – os oes gennych derfyn geiriau, gwnewch ddefnydd effeithiol ohono! Efallai y bydd y marciwr yn meddwl eich bod yn malu awyr. Byddwch yn gryno ac osgoi geiriau ac ymadroddion sy'n ddiangen a chymhleth.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio iaith glir a phenodol i siarad am sefyllfa ddiffiniedig neu ganfyddiad penodol, nid syniadau amwys yn unig (gweler hefyd 'Haniaethol').

Dangoswch eich bod wedi meddwl yn weithredol am yr hawliadau rydych yn eu disgrifio neu'n eu gwneud, a'u cwestiynu. Hyd yn oed os yw'r hawliadau'n gwbl ddilys, dangoswch nad ydych wedi’u derbyn yn unig ar wyneb-werth.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn esbonio eich dadleuon yn fanwl, gan ddefnyddio enghreifftiau lle bo'n briodol a gweithio drwy eich syniadau yn hytrach na dim ond lliwio drostynt.

Dangos arddull ysgrifennu soffistigedig neu gain, neu gyflwyno tystiolaeth mewn ffordd wreiddiol a chraff.   

Creu dadl gydlynol drwy gysylltu pwyntiau mewn trefn resymegol er mwyn sicrhau bod y gwaith yn hawdd i'w ddilyn.

Rhowch enghreifftiau i gefnogi'r pwyntiau yr ydych yn eu gwneud, yn ddelfrydol gan ddefnyddio tystiolaeth.

Dangos eich syniadau eich hun, efallai drwy dynnu ar ymchwil y tu hwnt i'r rhai y gwnaethoch ddysgu amdanynt yn y dosbarth, i greu dadl na fyddai pob myfyriwr wedi meddwl amdano.   

Darllen gwaith yn ôl yn ofalus, neu gael person arall i'w ddarllen, i wirio am gamgymeriadau sillafu a gramadeg. Dylech hefyd wirio bod eich dadleuon yn gwneud synnwyr, a bod popeth yn cael ei eirio'n glir.

Ceisiwch ddefnyddio mwy na dim ond y deunydd a ddarperir gan y darlithwyr, ac osgoi seilio gormod o'ch gwaith ar un neu ddau gyfeirnod yn unig.  

Rhoi cyfrif mwy manwl a chywir o'r hyn sy'n cael ei ddisgrifio, gan dynnu ar enghraifft benodol.

Ffordd o gyflwyno'ch gwaith felly gall y darllenydd ddilyn y ddadl. Gwnewch yn siŵr bod eich paragraffau mewn trefn resymegol, eich bod yn dangos y cysylltiadau rhwng gwahanol baragraffau, a bod gan bob adran frawddegau sy’n dechrau ac yn diweddu’n dda.

Dangoswch sut mae gwahanol ffynonellau a damcaniaethau'n mynd gyda’i gilydd i wneud dadl dda. Gallai diffyg synthesis olygu bod eich traethawd yn darllen mwy fel rhestr o ymchwil na dadl.

Sicrhau bod y broses feddwl, sy'n sail i'ch dadl, yn cael ei mynegi'n glir. Hyd yn oed os oes gennych syniad da, nid yw bob amser yn hawdd i'r marciwr weld eich llwybr meddwl. 

Mae hawliad di-sail yn brin o dystiolaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfiawnhau eich dadl drwy gefnogi pob pwynt gyda thystiolaeth a chyfeiriadau empirig. Bydd hyn yn creu dadl fwy darbwyllol.