Awgrymiadau ar gyfer Aseiniadau a Moethau Hunangymorth!


Rydyn ni'n gobeithio bod pethau'n mynd yn dda gyda'ch aseiniadau, ond rydyn ni'n gwybod y gall hyn fod yn amser hynod anodd, felly os ydych chi'n poeni, yn ddryslyd neu'n ansicr beth i'w wneud, dyma rai cynghorion asesu a thriciau hunangymorth i'ch helpu i lwyddo.


Read thumb.jpg


Awgrym – Darllenwch

Darllenwch a chyfeiriwch at ddigonedd o wahanol ffynonellau.  Dyma'r ateb yn aml i wella eich marciau.   Defnyddiwch FindIt i chwilio am erthyglau neu galwch heibio i weld eich Llyfrgellydd Cyfadran.

Moethau – Ymlaciwch!

Ymlaciwch am 10 munud gyda rhywfaint o gerddoriaeth tawelu, rhai ymarferion anadlu dwfn.  Gallech hyd yn oed wneud eich triniaeth wyneb eich hun.  Sbwyliwch eich hun ... rydych yn ei haeddu.


Nap thumb.jpg

Awgrym - cefnogi eich Gwaith

NID yw storio eich gwaith ar  One Drive yn golygu cadw copi wrth gefn.  Gallech anfon eich gwaith drwy e-bost i chi eich hun fel bod gennych gopi. Ni fyddwch yn gallu hawlio amgylchiadau esgusodol am fethu â chymryd copïau wrth gefn o’ch, ei ddwyn neu ei lygru.

Moethau – Cymerwch hoe i fagu nerth newydd

Mae astudiaethau’n dangos y gall seibiant 20 munud byr helpu i wella eich hwyliau a chynorthwyo gyda chanolbwyntio a’r cof.  Magwch nerth newydd, teimlo'n fwy egnïol ac yn barod i wynebu gweddill y dydd ...


Phone thumb.jpg

Awgrym - Osgoi ymyriadau!

Llawrlwythwch ap a all eich rhwystro rhag cael mynediad at rai gwefannau apiau am gyfnod penodol o amser. Neu diffoddwch eich ffôn a'r holl gyfryngau cymdeithasol am gyfnod i'ch helpu i ganolbwyntio.

Moethau - Cymerwch seibiant!

Mae nifer o ffyrdd i deimlo fel eich bod wedi’ch adfywio yn dilyn egwyl o 10 munud; ymestyn eich cyhyrau i'w cael i symud a theimlo fel eich bod wedi’ch adfywio.


Walk thumb.jpg

Awgrym - Peidiwch â cholli canolbwyntiad!

Byddwch yn ymwybodol o arwyddion bod eich cynhyrchiant wedi gostwng: Os byddwch yn sylwi eich bod yn ei chael hi'n anodd cymryd gwybodaeth i mewn neu os ydych yn darllen yr un paragraff dro ar ôl tro, nid ydych yn gweithio ar eich gorau.

Moethau - Ewch am dro!

Gall cerdded yn gyflym am 15 munud leihau straen a rhoi hwb i’ch hwyliau a'ch cael i weithio ar eich gorau.


Library thumb.jpg

Awgrym – Defnyddiwch y Llyfrgell

Mae gan y llyfrgell rai llyfrau a chyfnodolion gwych sy'n gallu eich helpu i wella eich gradd neu ymwelwch â'n tîm Sgiliau Astudio

Moethau – Cewch fath neis

Mae llawer o fanteision i'w cael o gymryd bath, fel ymlacio poenau yn y cyhyrau, lleihau straen a gwneud y croen yn fwy maethlon. Dim bath? Gall cawod gynnes helpu i ymlacio eich corff a thawelu eich meddwl.


Healthy thumb.jpg

Awgrym – Cyfeiriwch, cyfeiriwch, cyfeiriwch!

Mae hyn yn hanfodol. Holwch eich darlithydd pa fath o gyfeirio sydd ei angen arnoch. Mae canllawiau defnyddiol yma. Gall cyfeirio cywir wella eich gradd gyffredinol, tra bod cyfeirio gwael yn gallu gwneud i'ch gwaith edrych fel ei fod yn llên-ladrad a gallech fod yn cyflawni camymddwyn academaidd.

Moethau - Bwyta'n iach ac yfed dŵr

Gall bwyta diet iach ac yfed llawer o ddŵr wella'r gallu i ganolbwyntio. I'r rhan fwyaf o bobl, mae hynny'n golygu bwyta bwydydd gwyrdd, bwydydd sy'n uchel mewn protein a pheidio â bwyta gormod o siwgr.