Y Broses Ymgysylltu a'r Diffyg Ymgysylltu

Beth mae'r Brifysgol yn ei olygu wrth ‘ymgysylltu’?

Mae'r Brifysgol yn disgwyl i fyfyrwyr:

  • mynychu a chymryd rhan weithredol yn yr holl ddarlithoedd, cyfarfodydd a gweithgareddau eraill sydd wedi'u hamserlennu a drefnir mewn perthynas â'u cwrs;
  • gwneud defnydd priodol o'u UniLearn (e.e. Blackboard, Panopto, Turnitin);
  • cyflwyno asesiadau mewn pryd;
  • ymateb i gyfathrebiadau'r Brifysgol mewn modd amserol.

Presenoldeb ac Absenoldeb

Mae presenoldeb da yn rhan hanfodol o ymgysylltu, ond rydym yn deall efallai y bydd yn rhaid i chi golli gweithgaredd a drefnwyd.  Am fwy o wybodaeth gweler Presenoldeb ac Absenoldeb. Dolphins

Os yw'r Brifysgol yn ystyried bod eich ymgysylltiad yn anfoddhaol, bydd staff academaidd yn cysylltu â chi yn gyntaf, yna’r Tîm Cyngor Dilyniant.

Byddwch yn ddarostyngedig i'r broses a amlinellir yn y diagram hwn:

Engagement Welsh.JPG

Bydd y Tîm Cyngor Dilyniant yn gweithio gyda chi i'ch helpu i aros yn y Brifysgol, neu i archwilio opsiynau eraill os nad yw astudio yn rhwydd i chi ar hyn o bryd.  Po gynharaf y byddwn yn cwrdd â chi yn y flwyddyn academaidd, y mwyaf o opsiynau fydd ar gael.

Os na chaiff eich materion ymgysylltu eu datrys, efallai y cewch eich tynnu'n ôl o'ch cwrs, ac os felly, anfonir hysbysiad tynnu'n ôl atoch drwy'r e-bost.

Os ydych chi'n profi problemau iechyd meddwl, mae'n bwysig i chi gael help. Gall y Gwasanaeth Llesiant eich helpu i edrych ar yr amrywiaeth o opsiynau cymorth a allai fod yn agored i chi.

Os oes gennych anabledd sydd yn effeithio eich astudiaeth dylech gysylltu â'r Gwasanaeth Anabledd i drafod yr opsiynau a allai fod yn agored i chi.

Os cewch eich tynnu'n ôl, mae gennych hawl i apelio o fewn 10 diwrnod gwaith o'r dyddiad y caiff yr hysbysiad tynnu'n ôl ei anfon atoch drwy e-bost.

  1. Mae gan fyfyrwyr yr hawl i apelio yn erbyn eu tynnu'n ôl am ddiffyg ymgysylltu.
  2. Dylid gwneud apeliadau i'r Cofrestrydd Cysylltiol (Gweinyddiaeth Myfyrwyr) (withdrawalappeals@southwales.ac.uk) neu enwebai.
  3. Y seiliau ar gyfer gwneud apeliadau yw: Nad oeddech yn gallu cymryd rhan yng ngweithdrefnau'r Brifysgol ar y pryd am reswm da; Nad oedd y gweithdrefnau yn cael eu cynnal yn deg a / neu yn unol â'r rheoliadau cyhoeddedig.
  4. Rhaid i'r dystiolaeth gael ei darparu gan y myfyriwr sy'n cefnogi ei sail / seiliau dros apelio.
  5. Rhaid cyflwyno hysbysiad apêl yn ysgrifenedig i'r Cofrestrydd Cysylltiol (Gweinyddiaeth Myfyrwyr) a rhaid ei dderbyn ddim hwyrach na 10 diwrnod gwaith ar ôl yr hysbysiad ffurfiol o dynnu'n ôl.
  6. Bydd penderfyniad y Cofrestrydd Cysylltiol (Gweinyddiaeth Myfyrwyr) yn derfynol a chaiff ei hysbysu i'r myfyriwr o fewn cyfnod o 5 diwrnod gwaith ar ôl derbyn yr apêl. Caiff y penderfyniad ei gyfleu trwy e-bost a / neu bost dosbarth cyntaf i gyfeiriad hysbys diwethaf y myfyriwr. Tybir bod anfoniad o'r fath yn ddigon i gyflawni'r ddyletswydd i hysbysu'r myfyriwr.


Mae'r Tîm Cyngor Dilyniant yno i'ch helpu i aros yn y Brifysgol a goruchwylio'r Broses Diffyg Ymgysylltu.

Gellir cael cymorth pellach drwy'r Gwasanaeth Llesiant neu’r Gaplaniaeth

Weithiau, efallai y byddwch yn teimlo bod angen cymorth arnoch sy'n annibynnol ar y Brifysgol, er enghraifft, os hoffech chi ddod â rhywun annibynnol pan fyddwch chi'n cyfarfod â'r Tîm Cyngor Dilyniant. Yn yr achos hwnnw, byddem yn eich cynghori i gysylltu â'ch Undeb Myfyrwyr.

Os ydych wedi penderfynu tynnu-n ôl neu dorri at draws eich astudiaethau, mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu â'r Parth Cynghori, gan y byddwch yn dal i fod yn atebol am ffioedd. Noder nad yw rhoi'r gorau i fynychu dosbarthiadau ynddo'i hun yn golygu tynnu'n ôl yn ffurfiol.