Diverging roads

Cymorth i Blant y Lluoedd Arfog


Mae PDC yn cydnabod y gallai fod angen rhywfaint o arweiniad a chymorth ychwanegol ar fyfyrwyr sy’n blant i bersonél y lluoedd arfog i gwblhau eu hastudiaethau addysg uwch.  

Mae’r adnodd hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â rhiant neu ofalwr sydd: 

  • Ar hyn o bryd yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog neu'n gwasanaethu yn y cronfeydd wrth gefn naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser; 
  • Wedi gadael y lluoedd arfog o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf; 
  • Wedi marw tra'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog.
Fel plentyn milwrol, efallai bod eich taith addysg, i’r pwynt hwn, wedi bod yn ddigyswllt e.e.: 
  • Efallai eich bod wedi cael profiadau gwahanol ar eich taith addysg 
  • Efallai eich bod wedi ailadrodd testunau yn yr ysgol neu wedi methu meysydd dysgu allweddol 
Nod yr adnodd hwn yw rhoi llwybr clir i chi drwy gydol eich astudiaethau addysg uwch.


Eich Taith Myfyriwr


Nod y dolenni isod yw eich llywio trwy bob blwyddyn o daith y myfyriwr gyda gwybodaeth am yr hyn i'w ddisgwyl ac arweiniad i'ch helpu i lwyddo.Cymorth sydd ar gael yn PDC


Os oes gennych chi amgylchiadau rydych chi’n teimlo sy’n effeithio ar eich lles e.e., rhiant sy’n cael ei adleoli ar hyn o bryd neu’n gwasanaethu dramor, gofalwr sydd wedi ymddeol yn ddiweddar o’r lluoedd arfog ac sy’n cael trafferth addasu ac ati, efallai yr hoffech chi wneud apwyntiad a chael sgwrs gydag un  o'n cynghorwyr lles. Mae’r dudalen lles hefyd yn cynnwys cyngor defnyddiol ar hunangymorth, sut y gallant eich helpu gyda’ch iechyd meddwl ac yn rhoi cyngor os ydych yn cefnogi eraill gyda’u hiechyd meddwl.

Mae yna lawer o resymau y gall myfyriwr wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol. Ar gyfer plant personél y lluoedd arfog, gall enghraifft fod pan fydd rhiant yn cael ei alw i ffwrdd yn sydyn neu'n cael mynd adref ar wyliau heb fawr o rybudd, os o gwbl. Yn yr achosion hyn, mae'n ddealladwy y byddwch am dreulio amser gyda'ch rhiant, a allai effeithio ar gyflwyno rhywfaint o'ch gwaith. Gallech wneud cais am hawliad ar sail tystiolaeth, gan ddefnyddio Gorchymyn Symud rhiant/rhieni fel tystiolaeth ategol. 

Fel plentyn i bersonél y lluoedd arfog, efallai eich bod wedi gorfod newid ysgol sawl gwaith gan olygu eich bod yn colli rhannau o’r cwricwlwm. Os teimlwch eich bod yn colli unrhyw sgiliau, mae gwasanaeth Sgiliau Astudio PDC yn cynnig help gyda sgiliau ysgrifennu, mathemateg, sgiliau academaidd, aseiniadau ac arholiadau, sgiliau TG a sut i osgoi camymddygiad academaidd. Gallwch wneud apwyntiad gyda chynghorydd arbenigol a/neu fynychu eu gweithdai a digwyddiadau

Mae gan PDC Gynllun Mentora Myfyrwyr, sy'n eich galluogi i gael pwynt cyswllt ar gyfer cwestiynau a allai fod gennych am eich amser yn PDC. Byddant yn gallu eich cyfeirio i'r cyfeiriad cywir i gael cymorth penodol os bydd ei angen arnoch.

Mae gan Undeb Myfyrwyr PDC sawl cymdeithas sy’n dod â myfyrwyr at ei gilydd. Os hoffech chi ddechrau cymdeithas neu fforwm i fyfyrwyr sy'n blant milwyr, cysylltwch â nhw.

The USW students’ union has several societies bringing students together.  If you would like to start a society or forum for students who are service children please contact them. 

Gall tîm Gyrfaoedd PDC eich cynorthwyo i ddod o hyd i waith ar ôl i chi adael y brifysgol, dod o hyd i leoliadau gwaith a phrofiad gwaith. Maent hefyd yn cynnig cymorth a chyngor ar ysgrifennu CV, ysgrifennu llythyrau eglurhaol, ymgeisio am swyddi, sgiliau cyfweliad a sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â chynnal gweithdai a digwyddiadau. Gallwch hefyd drefnu apwyntiad gyda chynghorydd gyrfaoedd. 

Cymorth Allanol

Mae'r dolenni isod i adnoddau allanol sy'n darparu cymorth a chyngor i fyfyrwyr sy'n blant i bersonél y lluoedd arfog. 


Cyfeirlyfr cymorth cynhwysfawr sy’n cynnig cymorth a chyngor i deuluoedd yn y lluoedd arfog, rhai’n benodol i rai ôl-16. 

Mae SSCE Cymru yn un o nifer o bartneriaid Cynghrair Dilyniant Plant y Lluoedd Arfog sy’n dod â sefydliadau amrywiol ynghyd. Mae'n cael ei gynnal gan Brifysgol Winchester a'i gefnogi gan y Weinyddiaeth Amddiffyn. Mae'n cynnig gwell cefnogaeth ar gyfer dilyniant ac addysg plant milwyr. Rhywfaint o fentrau ar gyfer y rhai ôl-16: 

Cymorth a chyngor i blant milwyr sydd wedi colli rhiant/gofalwr tra’n gwasanaethu. 

Gwybodaeth addysg uwch sy'n benodol i blant y lluoedd arfog. 

Yn benodol, mae’n cynnig cymorth a chyngor sy’n ymwneud â chyllid a lle gallai teulu o’r lluoedd arfog fod yn byw ar hyn o bryd. Gall cyllid amrywio yn ôl lle maent wedi'u lleoli yn y DU. 

Mae’n bosibl y bydd cyn-filwyr, neu fyfyrwyr y mae eu rhiant/rhieni, gofalwr/gofalwyr, neu bartner yn bersonél presennol neu gyn-bersonél Lluoedd Arfog y DU yn gweld bod amgylchiadau unigryw i’w hystyried wrth wneud eu ceisiadau