Ailadrodd Modiwlau

Two birds

Os ydych chi'n ymgymryd â modiwlau sydd â statws modules ‘Blwyddyn Ail-adrodd - Ail-wneud modiwlau a fethwyd' neu 'Symud Ymlaen - Ailadrodd neu Fodwl Amnewid,' yn ystod y sesiwn academaidd hon, mae'n bwysig eich bod yn darllen ac yn deall y wybodaeth ganlynol.


Gall y Tîm Cyngor Dilyniant ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi a'ch arwain drwy'r broses hon.

Os oes gennych chi statws Ailadrodd arall, fel ‘Blwyddyn Ailadrodd - Ymgais Gyntaf,' rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at y dudalen Deall fy nghanlyniadau i gael rhagor o wybodaeth.

Beth sydd angen i chi ei wybod…

 • Mae'n ofynnol i chi ail-sefyll un neu fwy o fodiwlau y gwnaethoch eu methu yn y sesiwn academaidd flaenorol.
 • Rhaid i chi basio modiwl ailadroddus gan mai dim ond unwaith y cewch chi ail-wneud.
 • Mae modiwlau ailadrodd yn cael eu capio wrth eu pasio.
 • Efallai y bydd goblygiadau ariannol i ailadrodd modiwlau; ewch i Ailadrodd Rhan o'ch Cwrs.
 • Dylech roi gwybod i'ch corff cyllido am eich statws myfyriwr ailadrodd gan ei bod yn debygol y bydd yn effeithio ar eich cyllid.
 • Gall y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr roi cyngor ar oblygiadau ariannol ailadrodd.
 • Fe'ch cynghorir i drefnu apwyntiad gyda'ch Arweinydd Cwrs a / neu'r Ardal Gynghori ar y Campws a all roi arweiniad a chymorth i'ch helpu i gwblhau eich astudiaethau.
 • Mae'n bwysig eich bod yn darllen y Rheoliadau Ailadrodd Modiwl.


Gwella Eich Cyfleoedd o Lwyddiant

I wella'ch siawns o ailadrodd eich modiwlau'n llwyddiannus, bydd angen i chi:

 • Mynychu ac ymgysylltu â'r holl sesiynau addysgu
 • Sicrhau eich bod yn adnabod eich cwricwlwm a'ch amserlen
 • Ymgymryd â phob elfen o asesu sy'n gysylltiedig â'ch cwricwlwm
 • Adnabod eich dyddiadau asesu


Sut allwch chi wella ac allwn ni helpu?

Os ydych chi'n ail-wneud modiwlau, rydym wedi cynhyrchu holiadur myfyriol i'ch cefnogi.  Bydd y cwestiynau yn eich helpu i fyfyrio ar pam na wnaethoch chi basio'r llynedd, gosod eich nodau ar gyfer y flwyddyn i ddod a dweud wrthym beth y gall y Brifysgol ei wneud i'ch cefnogi. Mae eich atebion yn ddienw oni bai eich bod yn dewis rhoi manylion eich cwrs a rhif adnabod  myfyriwr.


Mae tystiolaeth yn awgrymu bod myfyrwyr sy'n ymgysylltu â ni ac yn manteisio ar y gefnogaeth, yn mynd ymlaen i lwyddo yn eu hastudiaethau. Am fwy o wybodaeth am gymorth a chefnogaeth, ewch i'r dudalen Gwasanaethau Cymorth.