Progression balloons1

Tîm Cyngor Dilyniant

Mae’r Tîm Cyngor Dilyniant yn darparu cymorth anfeirniadol i fyfyrwyr o bob cefndir.

Ein nod

Ein nod yw eich helpu i gyflawni eich nodau a chael mynediad at gymorth ac offer perthnasol i fod yn ddysgwr llwyddiannus.


Gallwn:

  • Archwilio meysydd i'w gwella i'ch helpu i lwyddo yn eich astudiaethau,
  • Trafod atebion posibl ar gyfer materion sy'n effeithio ar eich astudiaethau,
  • Eich helpu i ddeall rheoliadau a gweithdrefnau’r Brifysgol i lywio gweithdrefnau perthnasol,
  • Eich cynghori ar yr opsiynau sydd ar gael ac argymell cefnogaeth briodol,
  • Darparu cefnogaeth gyfannol.

Er mai chi sy'n gyfrifol am eich addysg, rydyn ni yma i helpu i wneud eich profiad myfyriwr mor llwyddiannus a pleserus â phosib. 


Rydym wedi cynhyrchu nifer o adnoddau i'ch cefnogi ar hyd eich taith academaidd, edrychwch ar ein Cadw chi ar Trac ar y Trywydd Cywir  ac Arweiniad a Chefnogaeth.

Student success to me means enabling the students with the knowledge and needed information to access support that aids them navigate their unique circumstances and lead to a successful university experience (academic and otherwise). Chidiebere Obeka, Graddedig Meistr PDC 2023


Ein Gweledigaeth

Ein nod yw sicrhau y gall myfyrwyr gyflawni eu nodau a chael eu grymuso i nodi a chael gafael ar offer i fod yn ddysgwyr llwyddiannus.  Rydym yn gweithio'n rhagweithiol i leihau rhwystrau posibl ac yn darparu cymorth un i un pwrpasol a chyfannol i fyfyrwyr y mae eu hanghenion yn fwy uniongyrchol. Rydym yn hyrwyddo llwyddiant drwy fentrau prif ffrwd eang eu cwmpas a mentrau wedi'u targedu, adolygu polisi a chefnogi'r gwaith o gynllunio'r cwricwlwm.


snowdrops.jpg