Progression Stairs

Tîm Cyngor Dilyniant

PWYSIG:

Newidiadau i wasanaethau oherwydd y Coronafeirws COVID-19)

Nid oes apwyntiadau cymorth wyneb-yn-wyneb ar gael nes y nodir yn wahanol.

Mae apwyntiadau dros y ffôn a Skype ar gael drwy drefniant - defnyddiwch y botwm Apwyntiadau isod. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn symudol neu'ch cyfeiriad Skype yn adran nodiadau'r ffurflen archebu ar-lein. Dylech gadw eich manylion cyswllt yn gyfredol rhag ofn fod angen i’r Brifysgol gysylltu â chi. 

D.S. Nid yw'r rhif ffôn a restrir yn is i lawr y dudalen hon yn cael ei fonitro.

E-bost [email protected]


Cyflwyno’r Tîm Cyngor Dilyniant:

Wyt ti:

  • Yn cael trafferth gyda'ch astudiaethau?
  • Angen cyngor ar sut y gallwch barhau?
  • Yn edrych i wella marciau?

Os credwch fod unrhyw un o rhain yn berthnasol i chi, gall y Tîm Cyngor Dilyniant gweithio gyda chi a'ch cyfadran i'ch cael yn ôl ar y trywydd iawn, a'ch helpu i lwyddo.


Sut allwn ni eich helpu chi 

Ein nod yw cefnogi unrhyw fyfyrwyr sydd mewn perygl o beidio â chwblhau eu cwrs a'u cefnogi i gyrraedd eu potensial llawn.

Rydym yn deall y gall myfyrwyr weithiau gael anawsterau wrth astudio yn y brifysgol. Fel rhan o rwydwaith cymorth cyfannol, gallwn gynnig cyngor i:

  • nodi ardaloedd lle gallech fod yn cael trafferth
  • eich cynghori ar yr opsiynau sydd ar gael
  • argymell cefnogaeth briodol
  • eich helpu i ddeall rheoliadau a gweithdrefnau perthnasol y Brifysgol

Er mai chi sy'n gyfrifol am eich addysg, rydyn ni yma i helpu i wneud eich profiad myfyriwr mor llwyddiannus a pleserus â phosib. Ein Gweledigaeth

Ein nod yw sicrhau y gall myfyrwyr gyflawni eu nodau a chael eu grymuso i nodi a chael gafael ar offer i fod yn ddysgwyr llwyddiannus.  Rydym yn gweithio'n rhagweithiol i leihau rhwystrau posibl ac yn darparu cymorth un i un pwrpasol a chyfannol i fyfyrwyr y mae eu hanghenion yn fwy uniongyrchol. Rydym yn hyrwyddo llwyddiant drwy fentrau prif ffrwd eang eu cwmpas a mentrau wedi'u targedu, adolygu polisi a chefnogi'r gwaith o gynllunio'r cwricwlwm.


snowdrops.jpg